Facebook
Ev.-ref. Kirche des Kantons Freiburg

Jolande Roh

Meyriez

Meyriez (Foto: jolande roh)

Meyriez (Foto: jolande roh)

Sekretariat
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Meyriez
Christa Bieri
Engelhardstrasse 132
3280 Murten
026 672 17 28
Präsidium
Amtsträger
Andreas Hess, Pfarrer