Facebook
Ev.-ref. Kirche des Kantons Freiburg

Jolande Roh

Murten

Murten / Morat <span class="fotografFotoText">(Foto:&nbsp;jolande&nbsp;roh)</span><div class='url' style='display:none;'>/</div><div class='dom' style='display:none;'>ref-fr.ch/</div><div class='aid' style='display:none;'>14</div><div class='bid' style='display:none;'>32</div><div class='usr' style='display:none;'>4</div>

Murten / Morat (Foto: jolande roh)

Sekretariat
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Murten
Deutsche Kirchgasse 16, 3280 Murten

026 672 37 00
026 672 37 07 Fax

Amtsträger
Pfarramt 1
Annina Martin
Deutsche Kirchgasse 16
3280 Murten
026 672 37 01


Pfarramt 2
Markus Vögtli
Deutsche Kirchgasse 16
3280 Murten
026 672 37 02


Pfarramt 3
Christian Riniker-Reist
Deutsche Kirchgasse 16
3280 Murten
026 672 37 03


Pfarramt 4
Kathrin Riniker Reist
Deutsche Kirchgasse 16
3280 Murten
026 672 37 04


Diakonin
Francesca Farrow
Deutsche Kirchgasse 16
3280 Murten
026 672 37 00