Facebook
Ev.-ref. Kirche des Kantons Freiburg

Jolande Roh

Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf

Wünnewil-Flamatt-Überstorf (Foto: jolande roh)

Wünnewil-Flamatt-Überstorf (Foto: jolande roh)

Sekretariat
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wünnewil-Flamatt-Überstorf
Brigitte Linder
Freiburgstrasse 10
3175 Flamatt

031 741 14 24
031 741 14 29 fax
Präsidium
Amtsträger
Peter Wüthrich, Pfarrer
Freiburgstrasse 10, 3175 Flamatt


Christoph A. Gasser, Pfarrer
Freiburgstrasse 10, 3175 Flamatt